Sedmihoří


  1 Sedmihoří - kamenná města
  2 Přírodní park Sedmihoří
  3 U ručiček
  4 Geologické poměry Sedmihoří
  5 Vývoj osídlení
  6 Kamenické řemeslo v Sedmihoří
  7 Pseudokary
  8 Francouzská cesta
  9 Mrazové sruby
10 Milíře
11 FOTKY: Chlum v létě
12 FOTKY: Chlum v zimě
13 FOTKY: Stinný vrch
14 FOTKY: Rozsocha


SEDMIHOŘÍ - KAMENNÁ   MĚSTA

SEDMIHOŘÍ  TVOŘÍ  PODKOVU

Nahoru


Text  PŘÍRODNÍ  PARK  SEDMIHOŘÍ  je  čerpán  z  následujícího  odkazu:

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=417PŘÍRODNÍ   PARK  SEDMIHOŘÍ

Tichá krajina borových lesů za letních podvečerů jakoby pozorovaný prizmatem medového jantaru. Lesů provoněných pryskyřicí a borůvčím. Zdeněk Pluhař napsal, že nejkrásnější město je to, kde jsme poznali svou první lásku. Pro mne tímto městem je právě Sedmihoří . Toulali jsme se tenkrát hlubokými lesy, tajemnou krajinou pravěkých legend a pověstí a já psal první pubertální verše...


"V zeleném chrámu lesa
varhany smrků tiše zvoní,
má trpkou chuť jehličí na rtech
a vlasy ti pryskyřicí voní..."


Zmiňoval jsem se už v článku Muflon- návrat čerta o povídačkách místních dospělých dětem. Na podzim za ponurých mlhavých dní, kdy lesní dělníci pálí na pasekách klest, stoupají z kopců Sedmihoří líné chuchvalce bílého dýmu. "Čerti si vaří polévku", říkají dospělí dětem. A děti tomu věří.


Zkusme se na chvíli zastavit a podívat se na svět znovu dětskýma očima...
Projdete-li Sedmihořím, možná mi dáte za pravdu. Tajemné kamenné mísy, lesní jezírka, prosluněné borové lesy, temné smrčiny...
Tady přece musí být čerti a skřítci a...
Konečnš, přesvšdčte se sami.


Sedmihoří je krásná dominantní vrchovina v západní části Stříbrské pahorkatiny mezi Horšovským Týnem a Borem u Tachova. Své jméno získalo díky sedmi výrazným kopcům tvořícím půlkruhový, na sever otevřený zalesněný, hřbet z tvrdé porfyrické


žuly s mnoha skalními útvary. Nejvyšším vrcholem je Racovský vrch vysoký 619 m.
Sedmihořím prochází několik značených turistických cest. Pozornost turistů upoutá především naučná stezka v jižní části, vycházející z Miřkova. Stezka má 14 zastavení, kde na informačních tabulích budete seznámeni s geologii, geomorfologii, faunou i flórou Sedmihoří.

Možná se vám bude při svých toulkách zdát Sedmihoří pusté a neosídlené. Podle archeologických výzkumů zde však existovala dávno zaniklá hradiska. Na Velkém a Malém Chlumu stávalo hradisko zaujímající plochu kolem 10 ha. Také na vrcholu Rozsochy, dalšího vrchu, existovalo pozdní halštatské hradiště a strážiště, které bylo využíváno od pravěku až do 17. století.
Milujete-li staré legendy, jistě vás osloví kamenné mísy hojně se vyskytující na balvanech a skalách. Dnes už vědecká veřejnost považuje kamenné mísy za přírodní výtvor. Můžete však na toto střízlivé vysvětlení zapomenout a představovat si pravěké rituály na těchto místech a nebo právě ty čerty, kteří si v kamenných mísách vaří svou polévku.


Z bizarních skalek na Razsoše vyniká skalisko s kruhovým otvorem "skalního okna". V pravěku se v Sedmihoří rýžovaly železné rudy důležité pro výrobu bronzových předmětů. Ve středověku byly žulové balvany rozseté po lesích zpracovávány kameníky na schody, portály, stavební překlady nebo sloupky božích muk. Pozůstatky této činnosti jsou na kamenech patrné dodnes.
Vaši pozornost na naučné stezce dozajista upoutá místo zvané "U ručiček". Při cestě z Miřkova do Darmyšle se nachází velký balvan na kterém jsou vytesány dvě proti sobě natažené ruce a pod nimi nápis Willkomen (vítejte) s letopočtem 1766. Další nápisy jsou mladšího původu se jmény návštěvníků. Vy se ovšem o tesání nepokoušejte. Dozajista by jste se dostali do problémů s některým zaměstnancem revíru. U kamene se stýkají hranice bývalého Horšovsko Týnského a Borského panství.Muflon

Budete-li se chovat tiše a obezřetně, spatříte "čerta", muflona. Jelena evropského, jelena siku. Jako lesní skřítek se po stromě mihne veverka pronásledovaná kunou. Z mlází na vás bude zvědavě pokukovat mladá liška a uslyšíte-li z nízké smrčiny, kterou protéká potůček, chrochtání, raději se potichu vzdalte. Vězte, že je tam kaliště černé zvěře.

Adrenalin po předchozím setkání uklidní pohled na rubínovou hruď hýla obecného, rrrachotivé hádání se krkavčího páru, nebo po setmění tajemné houkání výra velkého... A milovníci rostlin a rostlinek? To už by bylo na další článek. Pokud na svou tůru vyrazíte z Miřkova, unaveni se můžete svlažit v Mezholezkém rybníku na protilehlé straně Sedmihoří. Při opačné cestě z Mezholez vás naopak osvěží jeden ze tří Miřkovských rybníků. Dříve se nazývaly Dolní, Střední a Horní Kotěchovský rybník podle dávno zaniklé osady Kotšchovice, zmiňované před rokem 1379 a vypálené někdy v letech 1427 - 1431.


A jak se sem dostanete? Nejjednodušší je cesta z Plzně do Horšovského Týna a poté pěšky po žluté turistické značce do Křakova. Autem, autobusem nebo na kole do Miřkova. (směr Mariánské Lázně). Pro vyznavače cykloturistiky bude zajímavá i cesta ze Stříbra přes Kladruby a Zhoř do Mezholez. Obdivovatelům kulturních památek pak doporučuji návštěvu zámku v Horšovském Týně nebo kláštera v Kladrubech. Milovníci koní si dozajista neodpustí navštívit útulek pro přestárlé a handicapované koně v Miřkově, nebo rodeo v kilometr vzdáleném Křakově. A pro ty kdo se rádi kochají krajinou, místo dalekého rozhledu nad obcí Semněvice, odkud není jen nejkrásnější pohled na Sedmihoří, ale při dobré viditelnosti jižním směrem i na Velký Javor, nejvyšší horu Šumavy na Bavorské straně, vzdálený přibližně 80 km.
Jihozápadním směrem se vám otevře pohled na celé chodsko chráněné majestátným Čerchovem. Otočíte-li svůj zrak na severozápad spatříte za Sedmihořím mohutný kopec Přimdy se stejnojmenným románským hradem, nejstarším v Čechách. Bude-li se vznášet proti zapadajícímu slunci velký černý pták (Krkavec velký - hnízdí v Sedmihoří), představte si třeba Rumburaka, hledajícího Arabelu. Náš poslední pohled bude patřit "půlnoční", (severní) straně. Třiadvacet kilometrů vzdálené Vlčí hoře nad Černošínem se zříceninou románsko- gotického hradu Volfštejna. A dohlédnete-li o osmnáct kilometrů dále, spatříte Podhorní vrch nad Mariánskými Lázněmi, nejvyšší vrchol Tepelské vrchoviny...,
ale to už je námět na jiný výlet. Takže vítejte !


Zdroje:
Zdeněk Procházka, (Antonín Kondrys : Horšovskotýnsko, Historicko- turistický průvodce č. 9, Nakladatelství Českého lesa 1998) Západočeský kraj A-Z (Jan Kumpera:, Západočeské nakladatelství 1989)
Článek 'Přírodní park Sedmihoří' byl publikován: 2. srpna 2005
NahoruText  k  NAUČNÉ  ZTEZCE  je  čerpán  z  PRŮVODCE  na  následujícím  odkazu:

http://www.horsovskytyn.cz/cze/informace/region/turistika/7hori/central.htm

DOPLNĚNO  VLASTNÍMI  FOKAMI


U  RUČIČEK

Nacházíme se na nejjižnějším cípu hranice mezi okresy Domažlice a Tachov

Roku 1539 dostali Sedmihoří do dědičného užívání Lobkovicové. Jednalo se o Horšovskotýnsko, dále obce Křakov, Mezholezy, Buková a Miřkov (vzpomínán již v roce 1158 jako majetek Hartmana z Miřkova). Za účast v odboji českých pánů byl Vilému Lobkovicovi tento majetek odebrán, panství bylo v roce 1622 prodáno Maxmiliánu Trauttmansdorffovi.


V roce 1720 zakoupili Löwensteinové z Wertheimu panství Bor, postupně rozšířili svůj majetek i o pozemky dnešního Sedmihoří. V roce 1788 zakoupili statky Olešnou, Vidice a počátkem 19.století statek Kopec, ke kterému patřila i ves Darmyšl.

Při pozemkové reformě v letech 1928-31 byla část pozemků Löwensteinů i Trauttmansdorfů zabrána a lesy (polesí Miřkov a Darmyšl) vytvořily základ státního polesí Sedmihoří, které se spolu s dalšími zkonfiskovanými lesy stalo v roce 1945 součástí Lesního závodu Horšovský Týn. V současné době zůstávají lesy v majetku České republiky. Hospodaří na nich státní podnik Lesy České republiky, s.p., organizační jednotka Lesní správa Horšovský Týn.

Nápadný žulový valoun dává kolemjdoucím znamení o lidské spolupráci a sounáležitosti. Praví se, že se dva zdejší sedláci nemohli navzájem vystát. Snad kvůli několika borovicím nebo pro kousek louky, které spásaly krávy toho druhého.

Jednoho dne se ti dva setkali s naloženými povozy na úzké lesní cestě. Ani jeden nechtěl ustoupit jako první, a tak došlo k velké hádce. Nakonec si však uvědomili, že by si měli navzájem pomáhat a podali si ruce na usmířenou. Na památku pak nechali vytesat do žulového valounu spojené ruce. Nápisy na kameni a letopočty 1768, 1874, 1878 a 1875 - 1913 dokazují, že to nebylo jediné usmíření, které se zde odehrálo.Nahoru


GEOLOGICKÉ   POMĚRY  SEDMIHOŘÍ

Z geologického hlediska je Sedmihoří tvořeno složeným pněm hlubinných vyvřelých hornin žul. Je to téměř kruhové těleso o průměru 4-5 km s výraznou vnitřní koncentrickou stavbou, která se odráží v jeho morfologii.

Vnější lem pně Sedmihorského, tvořený věncem kopců, je budován porfyrickou biotitickou žulou. Vnitřní mísovitá deprese je tvořena dvouslídnou žulou a střed tělesa turmalinickomuskovitickou žulou (Dlouhý vrch).

Na žulách vznikají hlinito-písčité hnědé lesní půdy. Na povrchu jsou tvořeny různě mocnou několika centimetrovou vrstvou pokryvného humusu, pod ním je vrstva mírně obohacená železitými sloučeninami. Ta přechází postupně do matečné horniny. Půdy jsou suché a nepříliš bohaté na živiny, což odráží i v jednotvárném složení vegetačního krytu.

Nahoru

VÝVOJ   OSÍDLENÍ

Sedmihoří nepředstavuje jen výjimečný geologický a geomorfologický útvar, ale patří k nejzajímavějším archeologickým míkroregionům jihozápadních Čech. Zdejší pravěká naleziště byla jen minimálně dotčena středověkými a novověkými zásahy (např. staromohylové hradiště na vrchu Chlumu patřilo ve své době k největším výšinným sídlištím v mohylové oblasti střední Evropy).


Ke kolonizaci krajiny dochází v eneolitu, přičemž zdejší dvě výšinná sídliště Racovský vrch a Chlum- náleží k chamské kultuře. Jsou od sebe vzdálená asi 900 m, mají přibližně stejnou rozlohu (kolem 500 m2), podobají se morfologicky a obě jsou chráněná
výchozy skal. Liší se intenzitou osídlení a nálezy keramiky, což spolu s dalšími znaky svědčí o tom, že osídlení na nich neprobíhalo současně. Dosud však není objasněn způsob obživy obyvatel těchto extrémně položených sídlišť.


Pozdně halštatské sídliště zastupuje výšinné sídliště na Rozsoše s nalezenými stopami po zpracování kovů a jedno z nejmenších a nejlépe zachovaných západočeských hradišť na Malém krakovském vrchu. Těmito sídlišti také dějiny trvalého osídlení Sedmihoří pravděpodobně končí. Nálezy keramiky na Rozsoše z pozdně halštatské, mlado až pozdněhradištní doby a středověku (bohatě je zastoupeno 13.,15., a 17 stol., chybí nálezy ze 14. a 16. stol.), morfologie vrcholu a výborný rozhled dokládají spolehlivě pouze funkci strážiště resp. místo mohlo sloužit jako útočiště v dobách nebezpečí.


Zhruba od mladohradištního období až po dnešek tedy můžeme předpokládat jen tyto formy využití mikroregionu Sedmihoří:
    - exploatační (těžba dřeva a kamene, pastva, sběr lesních plodin a lov)
    - vojenská (útočiště při ohrožení, pozorovací stanoviště)


Nahoru

KAMENICKÉ  ŘEMESLO  V  SEDMIHOŘÍ

Vše začal jeden mistr z vnitrozemí. Kolem roku 1870 se přistěhoval do podnájmu v Semněvicích a brzy byl o jeho práci takový zájem, že mohl svoji živnost rozšířit. Zvlášť oblíbené byly v této době nádoby na vodu, žlaby a koryta pro hospodářská zvířata, schody apod. Protože se zde dobře přístupná žula vyskytovala ve velkém množství, byla také zpočátku levná. Ale tento mistr ze Semněvic po čase odešel zpátky do svého rodného kraje. V té době nebylo nutné skládat mistrovské zkoušky a proto jeho učńové z Mezholez a Mířkova, kteří opustili učení jako tovaryši, mohli začít provozovat řemeslo samostatně.

První opravdový mistr byl v roce 1890 Antonín Weis z Darmyšle. Pracoval se svým synem učněm na severní straně Sedmihoří. V témže čase pracovali v pronajatém lomu na mezholezském katastru 3 bratři kameníci z Darmyšle. Od roku 1904 fungovala filiálka Josefa Polty z Mezholez s několika tovaryši pod záštitou mistra Gröbnera z Hostouně ve vlasním lomu, který se nazýval „d´graoss Laoh“. Prvním mistrem se živnostenskou zkouškou se r.1911 stal Josef Urban z Darmyšle, který měl několik tovaryšů. Ti byli v okolí proslulí svými zpěvy a jódlováním, zvláště v sobotu, kdy byla vyplácena úkolová práce. Poslední mistr byl o několik let později Václav Schieberl z Mířkova. Pracoval s několika tovaryši na jižní straně Písečného a Rybničního vrchu.

Změny v zemědělství a řemeslné činnosti způsobily, že objednávky na kamenické práce se neustále zvyšovaly až do r. 1914. Zakázky byly rozmanité: kamenné schody, desky na dláždění, sloupky plotů a ohrad, kanálky do stájí, zárubně dveří, žentoury, desky na zakrytí studní, náhrobní kameny a desky, válečné pomníky, podstavce křížů, mlýnské kameny, podstavce pro strojírenské mechanismy a jiné výrobky. Hrubé kamenické práce se prováděly na místě těžby, jemnější opracování se pak dodělávalo v kamenicjé dílně. Pohromadě často takto pracovalo až 30 mužů. Jako ochrana proti dešti jim sloužila jen jednoduchá prkenná chata, která v nouzi sloužila i pro přespolní.

Objednávky přicházely nejen z horšovskotýnského okresu, ale i z okresů Bor, Tachov, Planá, z Mariánských Lázní a Plzně. Hotové výrobky se odvážely na povozech. Velké náklady vážící několik tun se přepravovaly na speciálních vozech vyrobených z trámů nebo se náklad zavěšoval mezi kola. Tak byly přepravovány např. díly pro most přes Radbuzu v Horšovském Týně nebo na náměstí a radnici v Holýšově.

Nahoru

PSEUDOKARY

Pseudokary je skalní stěna, která má obloukovitý průběh. Vzniká stejnými procesy jako mrazový srub, avšak puklinový systém musí být nejméně dvojitý (čtyři stěny). Předpokladem pro vznik pseudokaru je vytvoření zvodnělého horizontu v určité hloubce na tzv. mezní ploše.
Voda prosakuje po svislých puklinách k mezní ploše a soustřeďuje se zde. Zmrznutím zadržené vody vznikají velké tlaky, které nadzvedávají materiál nad sebou. Současně se uplatňuje rozpínání ledu ve svislých puklinách, tím dochází k pohybu bloků. Pohyb směrem vzhůru je větší, než boční.
Při mnohonásobné opakovaném zmrznuti a rozmrznuti se postupně bloky horniny posouvají a objevuje se pseudokar. Podél skalní stěny pseudokaru se vytváří téměř vodorovná plošinka oválného tvaru zpravidla pokrytá zvětralinamj, někdy je ohraničena nízkým skalním prahem. Z pseudokaru vychází tzv. skalní proud. Jedná se o na kupeninu úlomků mající, protáhlý jazykovitý tvar, který vzniká přemístěním úlomku ve směru spádu terénní deprese.

Pseudokary najdeme např. na svazích Stinného (Dlouhého) vrchu, kde výška stěny útvaru je 10.5-12 m, průměr 55m.

Jsme u další odbočky naučné stezky. Ta nás dovede k dalším ukázkám zvětrávání žuly, které jsou nejen typické pro toto území, ale i velmi pěkné na pohled.

Nahoru

Nacházíme se v sedle (536 m) pod Racovským vrchem (619 m), nejvyšším vrcholem Sedmihoří. Na jeho východním svahu jsou tři mohutné mrazové sruby.

FRANCOUZSKÁ  CESTA


Slepá odbočka naučné stezky, u které stojíte, vede po tzv. "Francouzské cestě". Tento místní název pochází z období konce 2.světové války.
V letech 1942 - 1945 byli do oblasti Sedmihorí deportováni francouzští zajatci, aby zde stavěli lesní cesty, které pak tvořily základ dopravní sítě pro těžbu a zpracování dřevní hmoty pro "říši". Cestyjsou ručně skládány a štětovány z místních kamenů.
V Sedmihoří pracovali zajatci až do dubna 1945, kdy ze svého příbytku "Srub Mířkov" odchází a na Přimdě se připojují k pochodu smrti. Srub je po opravě v letech 1964 - 65 plně funkční. Můžete ho spatřitv blízkosti zast. č. 1 za budovou hájovny.


NahoruMRAZOVÉ  SRUBY

Vydáte-li se po odbočce na Francouzskou cestu, spatříte už asi po 200 m na levé straně tzv. mrazové sruby, které patří k nejcharakterističtějším formám zvětrávání žuly v Sedmihorí.

Vznik mrazových srubů je vázán na místa, kde v žulovém masivu převládají svislé, zčásti otevřené pukliny, jimiž prosakuje voda, která s sebou strhává i drobný zvětralý materiál. Důležité jsou klimatické podmínky, které umožní zmrznuti puklinové vody ve větších hloubkách. Mrznoucí voda zvětší svůj objem a vyvolá tříštění horniny na bloky a úlomky. Následkem zmrznuti vody v puklinách se bloky žuly nepatrně zdvihnou a posunou. Při rozmrznuti bloky poklesnou na jiné místo. Mnohonásobným opakováním tohoto procesu se bloky velmi pomalu posunují po svahu (posunutí je vždy větší než zdvih). Na jejich původním místě pak vznikne skalní stěna mrazového srubu. V Sedmihoří bývá výška skalní stěny od několika málo metrů (2-5 m) až do 10-15 m. Průběh stěny je zpravidla přímý.

Kamenné moře jsou nakupeniny volně uložených balvanů různé velikosti, které zde vznikly rozpadem mrazových srubů.

NahoruMILÍŘE

V okolí této zastávky můžeme rozeznat zbytky po milířích. Jsou to okrouhlé plošiny, na kterých můžeme dodnes nalézt kousky zuhelnatělého dřeva. Takovýchto pozůstatků po výrobě dřevěného uhlí jsou v Sedmihoří stovky.


Dřevěné uhlí se v zásadě dalo pálit z jakéhokoliv dřeva, ale důležitá byla jeho výhřevnost proto bylo výhodnější pálit uhlí ze dřeva listnáčů a ze starších jehličnanů. Uhlí se pálilo dle potřeby, nejčastěji však od května do září, protože země byla suchá a připravená složená polena dobře vyschla.

V Německu a u nás se stavěly milíře stojaté s objemem 40 až 100m3. Před pálením bylo potřeba připravit prostorné rovné a kruhovité místo zbavené trávy, kamení a kořenů, na kterém se dále zakládal milíř. Základ milíře tvořil středový kůl obalený suchým roštím (nebo několik tyček svázaných a vyplněných suchým chrastím s odštěpky) zvaný král.

Ten se obkládal poleny, mezery mezi nimi se vyplňovaly menšími kusy a drobným dřívím. Na spodní vrstvu se stejným způsobem kladla dalši, až milíř dosáhl vrcholu. Směrem k vrcholu jsou kusy stále kratší, aby milíř získal kopulovitý tvar. Pokud se milíř zapaloval odspodu, nechalo se ležet ve spodní vrstvě od krále ven vedoucí břevno, které se po dokončení milíře vytáhlo a vznikl tak zapalovací kanál. Hotový milíř se musel zvenčí utěsnit ~ pokrýt na tzv. patro a mour. Patro se dělalo z vrstvy drnů, chvoje, jehličí, mechu, rákosí či slámy. Na mour se používala kvalitní mastná zem nebo zem smíchaná s uhelným prachem. Obě vrstvy musely být pružné, aby se při klesání milíře netrhaly. Milíř se zapaloval nejčastěji brzy ráno, aby jej mohli uhlíři přes den kontrolovat podle barvy a množství kouře, jeho vůně apod.

Doba pálení závisela na dřevině, na druhu a rozměru dřeva, na počasí a hlavně na velikosti milíře. Např. u milíře z bukového dřeva o obsahu 20 - 40 m3 trvalo pálení 4-5 dní, o obsahu 60-80 m3 7 - 9 dní, stejně velké z jehličnatého dřeva se pálily 6-7 resp. 10-11 dní. Po dokonalém zuhelnění se milíř ucpal, aby v něm uhasl oheň a po vychladnutí povrchové vrstvy se postupně vyhrabávalo hotové dřevěné uhlí. Důležité bylo s hotovým uhlím zacházet opatrně, protože větší kusy byly kvalitnější a dražší než kusy menší. Kvalita uhlí se vedle velikosti kusů posuzovala i jinak kvalitní uhlí šlo špatně lámat, málo černilo ruku a po zlomení byl lom silně lesklý. Pálení dřevěného uhlí v lesních milířích není hospodárné a proto se již nepoužívá. Při tomto způsobu navíc v lese unikají vedlejší produkty, jako je dehet, kyselina octová.

Nahoru° ° ° * * * ° ° °CHLUM   V   LÉTĚ

Chlum 0001.jpg Chlum 0002.jpg Chlum 0003.jpg Chlum 0004.jpg Chlum 0005.jpg Chlum 0006.jpg Chlum 0007.jpg
5010.jpg 5012.jpg 5013.jpg 5014.jpg 5015.jpg 5016.jpg 5021.jpg
Chlum 0015.jpg Chlum 0017.jpg Chlum 0018.jpg Chlum 0019.jpg Chlum 0020.jpg Chlum 0021.jpg Chlum 0022.jpg
Chlum 0023.jpg Chlum 0024.jpg Chlum 0025.jpg Chlum 0026.jpg Chlum 0027.jpg Chlum 0028.jpg Chlum 0029.jpg
Chlum 0030.jpg Chlum 0031.jpg Chlum 0035.jpg Chlum 0033.jpg Chlum 0034.jpg Chlum 0035.jpg Chlum 0036.jpg
Chlum 0037.jpg Chlum 0038.jpg Chlum 0039.jpg Chlum 0040.jpg Chlum 0041.jpg Chlum 0042.jpg Chlum 0043.jpg
Chlum 0043.jpg Chlum 0044.jpg Chlum 0045.jpg Chlum 0046.jpg Chlum 0047.jpg Chlum 0048.jpg Chlum 0049.jpg
Chlum 0050.jpg Chlum 0051.jpg Chlum 0052.jpg Chlum 0053.jpg Chlum 0054.jpg Chlum 0055.jpg Chlum 0056.jpg
Chlum 0057.jpg Chlum 0058.jpg Chlum 0059.jpg Chlum 0060.jpg Chlum 0061.jpg Chlum 0062.jpg Chlum 0063.jpg
Chlum 0064.jpg Chlum 0065.jpg Chlum 0067.jpg Chlum 0068.jpg Chlum 0069.jpg Chlum 0070.jpg Chlum 0071.jpg
Chlum 0072.jpg Chlum 0073.jpg Chlum 0074.jpg Chlum 0075.jpg Chlum 0076.jpg Chlum 0077.jpg

Nahoru


CHLUM   V   ZIMĚ

Zima 0001.jpg Zima 0002.jpg Zima 0003.jpg Zima 0004.jpg Zima0005.jpg Zima 0006.jpg Zima 0007.jpg
Zima 0008.jpg Zima 0009.jpg Zima 0010.jpg Zima 0011.jpg Zima 0012jpg Zima 0013.jpg Zima 0014.jpg
Zima 0015.jpg Zima 0016.jpg Zima 0017.jpg Zima 0018.jpg Zima 0019jpg Zima 0020.jpg Zima 0021.jpg
Zima 0022.jpg Zima 0023.jpg Zima 0024.jpg Zima 0025.jpg Zima 0026jpg Zima 0027.jpg Zima 0028.jpg
Zima 0029.jpg Zima 0030.jpg Zima 0031.jpg Zima 0032.jpg Zima 0033jpg Zima 0034.jpg Zima 0035.jpg
Zima 0036.jpg Zima 0037.jpg Zima 0038.jpg Zima 0039.jpg Zima 0040jpg Zima 0041.jpg Zima 0042.jpg
Zima 0043.jpg Zima 0044.jpg Zima 0045.jpg Zima 0046.jpg Zima 0047jpg Zima 0048.jpg Zima 0049.jpg
Zima 0050.jpg Zima 0051.jpg Zima 0052.jpg Zima 0053.jpg Zima 0054jpg Zima 0055.jpg Zima 0056.jpg
Zima 0057.jpg Zima 0058.jpg Zima 0059.jpg Zima 0060.jpg Zima 0061jpg Zima 0062.jpg Zima 0063.jpg
Zima 0064.jpg Zima 0065.jpg Zima 0066.jpg Zima 0067.jpg

Nahoru

° ° ° * * * ° ° °
STINNÝ   VRCH

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 007.jpg
008.jpg 009.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg
015.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg 021.jpg
022.jpg 023.jpg 024.jpg 025.jpg 026.jpg 027.jpg 028.jpg
029.jpg 030.jpg 031.jpg 032.jpg 033.jpg 034.jpg 035.jpg
036.jpg 037.jpg 038.jpg 039.jpg 040.jpg 041.jpg 042.jpg

Nahoru


° ° ° * * * ° ° °
ROZSOCHA

Magické bájné OKNO

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 007.jpg
PUKLOUŠ - kamenické pozůstatky

008.jpg 009.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg
... a další...

015.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg 021.jpg
022.jpg 023.jpg 024.jpg 025.jpg 026.jpg 027.jpg 028.jpg
029.jpg 030.jpg 031.jpg 032.jpg 033.jpg 034.jpg 035.jpg
GENERÁL - největší kámen

036.jpg 037.jpg 038.jpg 039.jpg
... a ještš další...

040.jpg 041.jpg 042.jpg 043.jpg 044.jpg 045.jpg 046.jpg
047.jpg 048.jpg 049.jpg 050.jpg 051.jpg 052.jpg 053.jpg
054.jpg 055.jpg 056.jpg 057.jpg 058.jpg 059.jpg 060.jpg
061.jpg 062.jpg 063.jpg 064.jpg 065.jpg 066.jpg 067.jpg
068.jpg 069.jpg 070.jpg

Nahoru° ° ° * * * ° ° °